PROJEKTI

Projekti v tem šolskem letu

Erasmus+KA229′ projekt ‘Out of the box’

Cilj projekta  je šolam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za  mednarodno  delovanje  ter  primerjajo in delijo ideje, prakse  in metode.
Sodelujejo  Litva, Grčija, Slovenija.
Vodja  projekta:  Ieva  Rojac
Člani:  Lidija Vodeb, Tina  Šabec
Spletna stran projekta:
https://themenosubject.jimdofree.com

Teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim se opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vodja projekta: Sandra Milanovič

Otroški parlament

Otroški parlament se izvaja v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Deluje v obliki zasedanj, ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament, kjer izberejo predstavnike za regijski otroški parlament. Predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu. Tema 26. nacionalnega otroškega parlamenta: Pasti mladostništva. Vodja projekta: Jasmina Čanadi

Korak za korakom:

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa v osnovni šoli v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani Namen projekta je prenos »na učenca osredinjenih pristopov« v vzgojnoizobraževalno prakso ob ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa na podlagi temeljnih pedagoških standardov kakovosti. V mesecu avgustu smo se udeležili 7. regionalne konference “Step by step” v BIH, kjer smo se ukvarjali z raziskovalnim pristopom pri pouku (V besedah je moč). Vodji projekta: Irena Strmečki Bergant, Maja Kodarin Rastem s knjigo: Slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu v sodelovanju s knjižnico Srečka Vilharja v Kopru Cilj projekta je spodbujanje branja leposlovja med učenci. Poseben cilj projekta je bogatenje besedišča in vsestranske pismenosti, odkrivanje talentov za boljše pogoje življenja na šoli, doma in v okolici. Vodja projekta: Sonja Guzič

Eko šola kot način življenja

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Že vrsto let potrjujemo zeleno zastavo. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education). Glavni cilj programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:  uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,  spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,  učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),  povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,  razvijati pozitivne medsebojne odnose, 13  sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,  vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju. Med letošnje najodmevnejše projekte bodo zagotovo sodili zbiralne, ozaveščevalne in okoljske akcije v sodelovanju z različnimi organizacijami ter likovni natečaji in delavnice. Eko koordinatorice: Sabina Kljajić (PS Prade), Helena Novak (RS Prade), Tjaša Klaj (podr. Sv. Anton)

Razvijanje samopodobe v šolskem okolju

Projekt poteka v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti v Ljubljani, ki je član Mednarodnega združenja za razvoj zavesti po osebni vrednosti. Želimo si, da bi naši učenci pridobili čim boljši občutek lastne vrednosti, zato v okviru programa stremimo k razvoju petih elementov: občutka varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti. Vodja projekta: Tanja Pavlič Oblikovanje osebnosti Viljem Ščuka, specialist šolske medicine in psihoterapevt, si prizadeva izboljšati kakovost osebnosti učiteljev in staršev ter pomagati šolarjem pri oblikovanju osebnosti. Učenci, ki bodo vključeni v projekt, se bodo udeležili deset delavnic po dve šolski uri. Na ta način bodo pridobili kompetence, s pomočjo katerih bodo oblikovali osebnost. Viljem Ščuka pravi: »S celostnim razvijanjem osebnosti dosežemo pri mladih večjo motiviranost za učenje in delo, večjo odgovornost, sproščenost in ustvarjalnost, večjo odprtost do drugih, večjo odločnost v ravnanju, manj zlorabe tobaka, drog, alkohola, manj prestopništva ter boljše sodelovanje učiteljev in staršev pri oblikovanju osebnosti šolarja.« Vodja projekta: Maja Lindič CAP – program za preventivo zlorabe otrok CAP program je primarno preventivni program, katerega cilj je z otroki na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovoriti o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepiti v znanju ustreznega odziva nanje. Poudarek je na spoznavanju moči socialne mreže, samozavestnega vedenja in komunikacijskih veščin, potrebnih, da bi se otroci znali odzvati v situaciji zlorabe in o tem povedati zaupnim odraslim. Izvajan bo predvidoma za učence 3. razreda. Vključuje tudi predstavitev za starše. Mentorici: Bojana Kramarič, Alenka Kranjac Vodja projekta: Bojana Kramarič 14

Šolska mediacija

V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali s projektom šolske mediacije. To je program izboljšanja kulture odnosov. Mentorice: Jadranka Šajn Gombač, Natalia Gorenc, Lidija Vodeb, Helena Novak Vodja projekta: Natalia Gorenc

Aktivna pot do umetnosti

Učenci si v strnjenih oblikah dela razvijajo zmožnost opazovanja, predstavnosti in abstrakcije. Ob uporabi različnih materialov in orodij si razvijajo motorično spretnost, vztrajnost, ustvarjalnost in si bogatijo čustvene, socialne in osebnostne kvalitete. Razvijajo si zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah. Razvijajo kritično mišljenje in sposobnost vrednotenja nastalih del. Organizirali bomo naslednje dejavnosti po razporedu: Št. Datum Sodelujejo Naslov 1. marec ID s področja umetnosti Otroški slikarski ex tempore ob svetovnem dnevu voda Aktivnosti izpeljane z Obalnimi galerijami Piran in DLPP, DOPPS, ZD Koper in Društvom Jabolko & kruh Vodja projekta: Ksenija Pfeifer Projekt

Brez izgovora

Mladinsko združenje Brez izgovora bo na šoli za učence sedmih razredov izvajalo delavnice »O2 za vsakega« za osveščanje o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih prijemih tobačne industrije ter o načinih zmanjševanja rabe tobaka in o kajenju med mladimi nasploh. Koordinator delavnic: Tanja Pavlič Bonton, Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju Učenci se bodo seznanili s kulturo prehranjevanja, odnosom do hrane, kulturo oblačenja, obnašanja na kulturnih prireditvah ter uporabo vljudnostnih fraz v vsakodnevnem šolskem življenju. Kulture ni nikoli preveč. Cilj projekta je ozaveščanje in motiviranje učencev za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. Koordinatorice: Lidija Vodeb, Tanja Knap, Elizabeta Šiškovič, Margareta Manfreda, Polona Mihalič, Tanja Pavlič Vodja projekta: Jasmina Čanadi 15

Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt bo obsegal tri različne aktivnosti: zajtrk, učne vsebine in vzporedne aktivnosti, kot sta literarni in likovni natečaj. Zajtrk bomo organizirali 20. 11. 2015 za vse učence. Vodja projekta: Margareta Manfreda Razvoj bralne pismenosti Namen projekta je vzpodbujati branje in zvišati razumevanje prebranega. Z rednim branjem in aktivnimi metodami branja bomo razvijali kritično mišljenje. Mentorice: Katja Jerman, Vesna Vojvoda Gorjan, Mirjana Rumin, Sonja Guzič, Natalia Gorenc Vodja projekta: Mirjana Rumin

Permakultura v šoli

Odnos do okolja in vsega živega okoli nas je pomemben element v življenju vsakega posameznika. Pomen zavedanja samooskrbe in s tem odnosa do vzgoje rastlin nas popelje v osnove permakulture (sobivanje). V projektu permakultura v šoli se bodo učenci skozi dejavnosti seznanili s pripravo zemlje in oblikovanjem visokih gred, zasaditvijo rastlin, njihovo vzgojo in uporabo. Vodja projekta: Ksenija Pfeifer TRIS Obeležitev treh svetovnih dni (duševnega zdravja, zdrave prehrane, telesne aktivnosti) v sodelovanju z Zdravstvenim domom Koper, z društvom Jabolko & kruh, s Srednjo zdravstveno šolo Izola in z Visoko zdravstveno šolo Izola. Mentorici: Ksenija Pfeifer, Margareta Manfreda Vodja projekta: Ksenija Pfeifer

SIMBIOZA GIBA

Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki bo letos potekal že tretjič in tako ponovno povezal dve generaciji. Letos bo Simbioza gibala. Odprli bomo telovadnico in ponudili priložnost, da starejši spoznajo nove športe in se udeležijo različnih vadb vsak dan med 10.00 in 11.00 od 21. do 27. 9. 2015. Aktivnosti bomo pripravili za starejše občane KS Bertoki, Pobegi-Čežarji in Sv. Anton. Vodja projekta: Nataša Janičijevič Beremo angleško Namen projekta je pri učencih spodbujati motivacijo za branje besedil v angleščini, graditi na njihovi »bralni kondiciji« in zmožnostih samoevalvacije. 16 Projekt bo potekal 8 mesecev. Učenci bodo imeli na razpolago veliko število zvrstno in po zahtevnosti zelo različnih besedil, samostojno bodo gradiva izbirali in pisali bralni dnevnik. Vodja projekta: Anja Pirih Projekt (PI)

Medpredmetni projekt se dotika drugačnega pogleda na matematiko. Zasnovan je tako, da učencem omogoča drugačno videnje in pogled. S tem razvija kreativno mišljenje in ustvarjanje. Učenci se bodo seznanili s skozi matematiko, glasbeno umetnost, kulinariko in likovno umetnost. Projekt bo izveden v strnjeni obliki dela kot delavnice. Vodje projekta: Maja Lindič, Polona Fritz Tomšič, Ksenija Pfeifer, Sandi Mask Projekt »Verjeli ali ne …, ulomki so uporabni …« Medpredmetni projekt približa na uporaben način pogled na matematiko. Zasnovan je tako, da učencem omogoča praktično videnje in uporabo ulomkov. In sicer skozi matematiko, fiziko, glasbeno umetnost, kulinariko in likovno umetnost. Projekt bo izveden v strnjeni obliki dela kot delavnice. Vodje projekta: Maja Lindič, Polona Fritz Tomšič, Ksenija Pfeifer, Sandi Mask

Shema šolskega sadja

V šolskem letu 2015/2016 se bomo ponovno vključili v projekt SŠS, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijske trge, gozdarstvo in prehrano in EU. Namen tega projekta je povečati uživanje sadja in zelenjave v vsakodnevni prehrani, utrditi zdravje pri otrocih in zmanjševati tveganje različnih bolezni. Naš cilj je povečati količino sadja na vsakodnevnem jedilniku naših učencev. Projekt je objavljen tudi na spletni strani šole. Ukrep bo namenjen vsem učencem naše šole. Sadje bomo učencem delili enkrat tedensko. Po SŠS lahko delimo sadje, ki uspeva v našem okolju. Vodja projekta: Margareta Manfreda

Voda za boljše učenje

Voda je ključna za vzdrževanje našega zdravja. Igra pomembno vlogo pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, nahaja se v prebavnih, sklepnih in drugih telesnih tekočinah, varuje organe in vezivna tkiva. Voda je prisotna v praktično vseh fizičnih procesih v našem telesu. Kaj pa mentalnih? Kakšen je pomen vode za delovanje naših možganov in posledično miselne procese, ki se odvijajo v njih? Ima voda vpliv tudi na uspešnost naših šolarjev? 17 Možgani morajo za reševanje nalog v stanju dehidriranosti vložiti precej več ‘napora’ kot stanju primerne hidriranosti. Voda je torej ključna za kakovostne in učinkovite miselne procese. Pomembna je za kakovostno učenje naših otrok tako v šoli kot doma. Otrok naj bi spil vsaj 1,2 – 1,5 litra vode dnevno in to v enakomernih intervalih preko celega dneva. Potrebno jih je spodbujati in vzgajati v tem duhu. Pitje vode mora biti zaželena dejavnost, učitelji jo morajo spodbujati tudi med poukom in učenjem. Vodja projekta: Lidija Vodeb

Igrivo potepanje po svetu

Projekt je namenjen vsem učencem, ki se učijo tujega jezika ali jezika okolja. Cilj projekta je povezovanje vseh jezikov in osveščanje učencev o pomembnosti znanja tujih jezikov ali jezika okolja v današnjem času na zabaven način. V spomladanskem obdobju bodo učenci vseh jezikovnih skupin priredili prireditev, kjer se bodo predstavili z večjezično predstavo. Prireditev bo v angleškem, nemškem, francoskem, španskem, italijanskem in ruskem jeziku. Koordinatorice: Darja Premrl, Ieva Rojac, Irena Povh, Tamara Tedesco Ljutić, Nadja Agapito, Vesna Vojvoda Gorjan, Anja Pirih Vodja projekta: Tamara Tedesco Ljutić

Kulturni potep

Projekt Kulturni potep bo potekal v strnjeni obliki dela (ekskurzije) in bo vključeval različne kulturne, umetniške in gastronomske vsebine, razstave in prireditve, naravne znamenitosti in naravovarstvene vsebine. Pri projektu bodo imeli učenci aktivno vlogo. Vodja projekta: Ksenija Pfeifer

SCRATCH

S Scratchem lahko sprogramiraš lastne interaktivne zgodbe, igre in animacije — ter deliš svoje izdelke s spletno skupnostjo. Scratch spodbuja mlade, da se učijo kreativnega in sistematičnega razmišljanja timskega dela — to pa so osnovne življenjske veščine 21. stoletja. Scrath je projekt skupine Lifelong Kindergarten Group pri MIT Media Lab. Na voljo je brezplačno. Vodja projekta: Marijan Koren

LINPILCARE

Linpilcare je mednarodni projekt: LINk Practitioner Inquiry via effective professional Learning Communities with results of Academic Research. Cilj projekta je Izdelati nov skupni konceptualni referenčni okvir in ga podpreti z zbirko kakovostnih orodij za razvoj spretnosti: gradivi, primeri, 18 instrumenti, protokoli, dostopi do strokovnega gradiva. Zbirka nastalih orodij bo dostopna v jezikih partnerjev. Poglavitni cilj projekta je raziskovati lastno prakso kot prvi korak do poučevanja z metodami, ki temeljijo na znanstvenih dokazih ter stimulirati praktike, da svoje ugotovitve primerjajo z akademskimi. Koordinatorice: Barbara Ercigoj, Nina Verbič Pacek, Vesna Vojvoda Gorjan

Slovenski otroci iz Nemčije na šoli V Zvezni republiki Nemčiji zaposluje v šolskem letu 2015/16 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo šest učiteljev in učiteljic slovenščine (t. i. dopolnilni pouk slovenščine v tujini). Učenci imajo možnost, da obiskujejo med binkoštnimi počitnicami pouk v slovenski šoli. Tako bomo tudi v letošnjem letu medse sprejeli otroke, ki si želijo en teden obiskovati »pravo« slovensko šolo in živeti kot njihovi vrstniki v Sloveniji. Dopoldan hodijo k pouku, popoldan pa s svojimi gostitelji na popoldanske dejavnosti. Za družine prostovoljke in organizacijo poskrbi dr. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturni inštitut. Vodja projekta: Tanja Pavlič

Teden mobilnosti: 16. 9. 2015 – 22. 9. 2015 Zdravje in kolesarjenje 19. 9. 2015 se bodo učenci udeležili delavnice zeliščarstva na Eko točki v Dekanih v sodelovanju z NOMED. Izdelali bodo tudi video reportažo. Mentorica: Ksenija Pfeifer Varno s soncem Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju učencev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Bistveni cilj programa je, da učenci kot svoj način življenjskega sloga osvojijo pravilno zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom bodo seznanjeni vsi učenci, starši in strokovni delavci šole, aktivnosti pa se bodo izvajale predvsem v času podaljšanega bivanja (z učenci od 1. do 5. razreda). Vodja projekta: Sara Krušvar

(Skupno 490 obiskov, današnjih obiskov 1)